Organizace evaluačně-expertních fokusních skupin OP LZZ 2010

  Název projektu/zakázky: Organizace

Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

  Název projektu/zakázky: Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020

  Název projektu/zakázky: Zpracování analýz a

Evaluace dosavadní implementace ROP JV

  Název projektu/zakázky: Evaluace dosavadní implementace

Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+

  Název projektu/zakázky: Strategické směry rozvoje

Zvýšení efektivnosti projektového a procesního řízení v městě Mělník

Název projektu/zakázky: Zvýšení efektivnosti projektového a procesního řízení v městě Mělník

Stanovení hodnot vybraných monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu/zakázky: Stanovení

Posouzení monitorovacích indikátorů „Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“

  Název projektu/zakázky: Posouzení monitorovacích indikátorů

Evaluace střednědobého pokroku a indikátorové soustavy v rámci Operačního programu Technická pomoc

Název projektu/zakázky: Evaluace

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hledkiska kohezní politiky

Název projektu/zakázky: Analýza

Změny Směrnice o zneužívání trhu / Posouzení nákladů vyplývajících ze změn administrativního zatížení

  Název projektu/zakázky: Změny Směrnice o zneužívání trhu / Posouzení nákladů vyplývajících ze změn

Aplikace strategického hodnotícího rámce pro strategie místního rozvoje v ČR v pilotních projektech

Název projektu/zakázky: Aplikace

Analýza socioekonomického rozvoje Karlovarského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Název projektu/zakázky: Analýza

Průběžná evaluace stavu realizace integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému

Název projektu/zakázky: Průběžná

Analýza stavu malého a středního podnikání

Název projektu/zakázky: Analýza

Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2009

Název projektu/zakázky: Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009

Analýza indikátorové soustavy Integrovaného operačního programu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako zprostředkujícího subjektu a návrhy na její zlepšení

Název projektu/zakázky: Analýza

Study on Non-legislative Initiatives for Companies to Promote Gender Equality at the Workplace

Název projektu/zakázky: Study on Non-legislative

Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekundární analýzy regionálního rozvoje

Název projektu/zakázky: Regionální ekonomická data

Zpracování ex-ante hodnocení záměru na realokace finančních prostředků mezi prioritními osami ROP SM

Název projektu/zakázky: Zpracování

Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění

Název projektu/zakázky: Zhodnocení

Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod

Název projektu/zakázky: Analýza a

Optimalizace Národního číselníku indikátorů

Název projektu/zakázky: Optimalizace Národního číselníku indikátorů

Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 - 2013

Název projektu/zakázky: Zajištění

Stav implementace se zaměřením na plnění cílů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ve vazbě na schválené projekty a disponibilní finanční prostředky

Název projektu/zakázky: Stav

Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina

Název projektu/zakázky: Analýza

Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming

Název projektu/zakázky: Zhodnocení

Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast veřejné správy, regionální a místní samosprávy

Název projektu/zakázky: Zpracování

Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy

Název projektu/zakázky: Evaluace indikátorové soustavy ROP NUTS II Střední Čechy  

Strategie dotační politiky obce Břidličná

Název projektu/zakázky: Strategie dotační politiky obce Břidličná

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

Název projektu/zakázky: „Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje na období 2007 - 2013“

Dílčí evaluace monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu pro NUTS II Severozápad na období 2007 - 2013

Název projektu/zakázky: Dílčí evaluace monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu pro NUTS II Severozápad

Podpora Úřadu regionální rady Jihovýchod při vyjednávání s EK o finální podobě ROP NUTS II Jihovýchod

Název projektu/zakázky: Podpora Úřadu regionální rady Jihovýchod při vyjednávání s EK o finální podobě ROP

Strategie dotační politiky obce Horka nad Moravou

Název projektu/zakázky: Strategie dotační politiky obce Horka nad Moravou

Strategie dotační politiky Dub nad Moravou

Název projektu/zakázky: Strategie dotační politiky obce Dub nad Moravou

Dodatečná ex-ante evaluace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro programové období 2007 – 2013

Název projektu/zakázky: Dodatečná ex-ante evaluace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro programové období 2007

Operační manuál ROP NUTS II Střední Morava

Název projektu/zakázky: Operační manuál ROP NUTS II Střední Morava

Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013

Název projektu/zakázky: Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 -

Finální ex-ante evaluace konečné verze Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013

Název projektu/zakázky: Finální ex-ante evaluace konečné verze Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové

Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007 – 2013

Název projektu/zakázky: Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007 –

Ex-ante hodnocení ROP NUTS II Střední Morava 2007 – 2013

Název projektu/zakázky: Ex-ante hodnocení ROP NUTS II Střední Morava 2007 – 2013

Ex-ante posouzení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Programu rozvoje Jihomoravského kraje

Název projektu/zakázky: Ex-ante posouzení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Programu rozvoje Jihomoravského kraje

Návrh metodického a procesního řízení pro ROP NUTS II Střední Morava

Název projektu/zakázky: Návrh metodického a procesního řízení pro ROP NUTS II Střední Morava

Hodnocení Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje

Název projektu/zakázky: Hodnocení Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace krajského profilu OP pro Olomoucký kraj

Název projektu/zakázky: Zadávací dokumentace krajského profilu OP pro Olomoucký kraj

Inzerát

  Hledáme pracovníka na pozici analytik/evaluátor pro pracoviště v Praze

Zhodnocení IPRM ROP Severovýchod

Název projektu/zakázky:

aktualizace dokumentů města Černošice

  Název projektu/zakázky: Veřejná

evaluační aktivity ROP SZ

  Název projektu/zakázky: Evaluační

ROP SZ - Evaluace absorpční kapacity ROP SZ

  Název projektu/zakázky: Evaluační

ROP SZ - Evaluace procesu nesrovnalostí

Název projektu/zakázky: Evaluační

Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu

  Název projektu/zakázky: Evaluace

Financování Eko-Inovací

  Název projektu/zakázky: Financování eko-inovací

Ekonomické studie pro MICREF

  Název projektu/zakázky: Zpracování ekonomických studií / Dodání informací o mikroekonomických reformách pro databázi

EN - Proposal for methodological and process management for ROP NUTS II Central Moravia

Name of the project: Proposal for methodological and process management for ROP NUTS II Central

Restrukturalizace malých a středních podniků a dopady na konkurenceschopnost a zaměstnanost (Fáze 2)

Název projektu/zakázky: Restrukturalizace

Evaluace VÝZVY Č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ

Název projektu/zakázky: Evaluace VÝZVY Č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OP LZZ

Zpracování Ex-ante evaluace návrhu Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020

Název projektu/zakázky: Zpracování

Opatření strategického plánu

00.0 - Neuvedeno ve Strategickém plánu 01.1 - Rekonstrukce a výstavba místních komunikací 01.2 - Výstavba nových cyklostezek 02.1 - Rozšíření parkovacích ploch 02.2 - Rozšíření odstavných ploch pro nákladní dopravu 03.1 - Zlepšení obslužnosti okrajových částí města 03.2 - Zavádění moderních a ekologických technologií v MHD 04.1 - Podpora místních malých a středních podnikatelů 05.1 - Zajištění informovanosti podnikatelů 05.2 - Rozvoj dalšího odborného vzdělávání v souladu s potřebami podniků 06.1 - Podpora památek významných pro cestovní ruch 06.2 - Výstavba turistických stezek včetně informačního a orientačního systému 07.1 - Aktivní propagace města v oblasti cestovního ruchu 07.2 - Pořádání významných kulturních událostí 07.3 - Spolupráce s okolními obcemi a vytvoření destinace Mělnicko 08.1 - Podpora sociálních

Zodpovědný útvar

OVV - odbor vnitřních věcí DSA - odbor dopravních a správních agend ŽIV - živnostenský odbor FIN - finanční odbor OŠK - odbor školství a kultury OVR - odbor výstavby a rozvoje SVZ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví OŽP - odbor životního prostředí a zemědělství SMI - odd. správy majetku a investic SUK - odd. služeb, spr. a údržby komunikace MSP - odd. nakládání s maj. a správy pozemků XXX - vedení úřadu ZZZ - příspěvkové organizace

Aktivity strategického plánu

00.0.0 - neuvedeno ve Strategickém plánu 01.1.1 - rekonstrukce místních komunikací a mostních konstrukcí v nevyhovujícím technickém stavu (podle Návrhu postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka) 01.1.2 - výstavba místních komunikací k areálům občanské vybavenosti či k významným výrobním zónám (podle Návrhu postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka) 01.2.1 - napojení intravilánu města na cyklostezku Horní Počaply – Hořín 01.2.2 - vybudování cyklostezky na pravém břehu Labe spojující centrum města s okrajovými částmi 01.2.3 - vybudování doprovodné infrastruktury pro cyklisty v centru města (stojany na kola, orientační mapa cyklotras) 02.1.1 - optimalizace režimu parkování v centru města 02.2.1 - budování odstavných parkovišť

ROP SZ - Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek

  Název projektu/zakázky: Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek

Studie Mittelstandswachstum im Zuge des ETZ Projektes SME AT-CZ Growing Potential

Název projektu/zakázky: Studie růstu MSP v rámci ETZ projektů MSP AT-CZ - Rostoucí potenciál

Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ

  Název projektu/zakázky: Zhodnocení přínosů projektů ROP SZ

Strategie age managementu - podpora delšího produktivního života starších pracovníků

  Název projektu/zakázky: Strategie age managementu - podpora delšího produktivního života starších pracovníků

Evaluace účinnosti a úspornosti aktivit v oblasti dalšího vzdělávání

  Název projektu/zakázky: Evaluace

Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020

  Název projektu/zakázky: Analýza

Analýza ratingových/scoringových systémů používaných slovenskými a českými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating

  Název projektu/zakázky: Analýza ratingových/scoringových systémů používaných slovenskými a českými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating

Analýza absorpční kapacity Pardubického kraje z pohledu programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

  Název projektu/zakázky: Analýza absorpční kapacity Pardubického kraje z pohledu programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

  Název projektu/zakázky: Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Interim evaluation of the participation of SMEs in the Cooperation Programme and the Research for the benefit of SMEs schemes

Název projektu/zakázky: Interim evaluation of the participation of SMEs in the Cooperation Programme and the Research for the benefit of SMEs schemes

ROP SZ - Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ

  Název projektu/zakázky: Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ

ROP SZ - Analýza absorpční kapacity ROP SZ

  Název projektu/zakázky: Analýza absorpční kapacity ROP SZ

Studie nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti

Název projektu/zakázky: Studie nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti

Strategické dokumenty města Uherský Brod a jejich zavedení do praxe

Název projektu/zakázky: Strategické dokumenty města Uherský Brod a jejich zavedení do praxe

ROP SZ - Analýza firemní kultury

Název projektu/zakázky: Analýza firemní kultury

The Missing Entrepreneurs: Policies for Incllusive Entrepreneurship in Europe – Country Note 2014

  Název projektu/zakázky: The Missing Entrepreneurs: Policies for Incllusive Entrepreneurship in Europe – Country Note 2014

Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014

Název projektu/zakázky: Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014

Women entrepreneurs

  Název projektu/zakázky: Women entrepreneurs

Evaluace GG OP VK v Jihomoravském kraji

Název projektu/zakázky: Evaluace GG OP VK v Jihomoravském kraji

ROP SZ - Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ

   Název projektu/zakázky: „Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ“

Evaluace kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“

  Název projektu/zakázky: Evaluace kurzů dalšího

„Evaluace procesu kontroly“ (součást rámcového projektu Evaluační aktivity ROP SZ 2011 – 2014)

  Název projektu/zakázky: „Evaluace procesu kontroly“

Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost

  Název projektu/zakázky: Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost

Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

  Název projektu/zakázky: Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020

2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita

  Název projektu/zakázky: 2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita

Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR

  Název projektu/zakázky: Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR

Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment

  Název projektu/zakázky: Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment

Management and Content Provision for ICT and Tourism Bussiness Support Portal

  Název projektu/zakázky: Management and Content Provision for ICT and Tourism Bussiness Support Portal

„Evaluace přínosů ROP SZ“

  Název projektu/zakázky: „Evaluace přínosů ROP SZ“

Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States

Název projektu/zakázky: Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States

Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities

  Název projektu/zakázky: Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities

Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

  Název projektu/zakázky: Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Produkční charakteristiky ve Zlínském kraji

  Název projektu/zakázky: Produkční charakteristiky ve Zlínském kraji

Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života

  Název projektu/zakázky: Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života

Strategický plán rozvoje města Ostrova

Název projektu/zakázky: Strategický plán rozvoje města Ostrova

Evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence

  Název projektu/zakázky: Evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence

Evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

  Název projektu/zakázky: Evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

Evaluace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“

Název projektu/zakázky: Evaluace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“

Evaluace projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“

Název projektu/zakázky: Evaluace projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“

Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment 2018

Název projektu/zakázky: Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment 2018

Key competences in VET

Název projektu/zakázky: Key competences in VET

Study on social services with particular focus on personal targeted social services for people in vulnerable situations

Název projektu/zakázky: Study on social services with particular focus on personal targeted social services for people in vulnerable situations

Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Název projektu/zakázky: Vypracovanie programového dokumentu Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2021-2027

Evaluace projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“

Název projektu/zakázky: Evaluace projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“

Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020

Název projektu/zakázky: Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie

Název projektu/zakázky: Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie (súčasť rámcovej zmluvy na Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020)

Ex-post hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013

  Název projektu/zakázky: Ex-post hodnotenie operačného

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

  Název projektu/zakázky: Hodnotenie pokroku k

Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ad hoc hodnotenie)

  Název projektu/zakázky: Hodnotenie inkluzívnych opatrení

Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment 2020

  Název projektu/zakázky: Inclusive Entrepreneurship Country

Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ

  Název projektu/zakázky: Hodnotenie pokroku k

Evaluace projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“

  Název projektu/zakázky: Evaluace projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“
Obsah složky je prázdný.