Evaluace projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“

Název projektu/zakázky:
Evaluace projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“
Zadavatel:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Termín realizace:
11/2019 – 09/2021
Stav realizace:
Projekt v realizaci.
Popis projektu
 
Veškeré kroky a činnosti realizované v rámci evaluace projektu povedou k naplnění cíle evaluace, kterým je vyhodnocení, zda a do jaké míry došlo k splnění cílů projektu. Cílem evaluace je vyhodnocení přínosů a dopadů realizace projektu, včetně zhodnocení fungování vybraných sociálních služeb a specifikace doporučení pro jejich optimální nastavení.
 
Vyhodnocování bude probíhat ve dvou logických celcích, resp. bude mít:
a) Procesní část – vyhodnocení v průběhu realizace projektu především zkoumáním způsobu implementace projektu a identifikováním okamžitých dopadů jeho realizace (Průběžná evaluační zpráva).
b) Dopadovou část - následně budou vyhodnoceny dosažené výstupy a výsledky, bude zkoumána míra dosažení očekávaných dopadů projektu. Součástí bude zodpovězení evaluačních otázek a návrh doporučení pro optimální fungování hodnocených sociálních služeb (Závěrečná evaluační zpráva).

Použitá metoda hodnocení – teorií vedená evaluace dopadů ((Theory Based Impact Evaluation)

Metody sběru dat – desk research, dotazníková šetření, evaluační rozhovory, fokusní skupiny