Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie

Název projektu/zakázky:
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie
(súčasť rámcovej zmluvy na Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020)
Zadavatel:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele širšího realizačního týmu)
Termín realizace:
04/2021 – 09/2021
Stav realizace:
Projekt v realizaci.
Popis projektu
 
Hlavným zámerom hodnotenia je posúdenie napĺňania špecifických cieľov prioritné osy 4 Sociálne začlenenie (PO4), vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca, zhodnotenie hospodárnosti, účelnosti a účinnosti vykonávania PO4 a zhodnotenie príspevku PO k hodnotám ukazovateľov na úrovni programu a následne k napĺňaniu Stratégie Európa 2020.
 
Hodnotenie bude pozostávať z analýzy existujúcej dokumentácie, dostupných dát z ITMS2014+ a od MPSVR SR,, spracovania a následného overenia teórie zmeny pre PO 4, pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, národných projektov a ďalších stakeholderov, z dotazníkových prieskumov a tiež z fokusovej skupiny.