Archiv ukončených projektů

Název projektu Doba plnění Zadavatel
Evaluace projektu „Komunitní centrum Kardašovská II“ 01/2021 – 03/2021 Městská část Praha 14
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ 08/2020 – 01/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment 2020 04/2020 – 09/2020 OECD
Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ad hoc hodnotenie) 07/2020 – 11/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 01/2020 – 07/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ex-post hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013 12/2019 – 04/2020  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Evaluace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Vír“ 04/2018 – 03/2020 obec Vír
Evaluace projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14“ 05/2018 – 05/2020 Městská část Praha 14
Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment 2018 04/2018 – 07/2018 OECD
Key competences in VET 2018   Cedefop
Evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje 03/2018 - 07/2019  Královéhradecký kraj 
Evaluace projektu Karlovarského kraje na služby prevence 11/2017 – 12/2019  Karlovarský kraj 
Strategický plán rozvoje města Ostrova 11/2017 – 06/2018 Město Ostrov
Nástroje efektivní a územně cílené ekonomické intervence pro rozvoj regionů a obcí ČR 2016 - 2017 Technologická agentura ČR
Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života 4/2017 – 9/2017 Magistrát města Brna
Oddělení strategického plánování
Produkční charakteristiky ve Zlínském kraji 10/2016 – 11/2016 Krajský úřad Zlínského kraje
Evaluace efektů a dopadů dosažených realizací Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 5/2016 – 12/2016 Magistrát hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů
Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities 2016 ESPON EGTC, ESPON 2020 programme
Evaluating the uptake and impact of participation in the European Framework Programmes for Research in Member States 2016 Directorate-General for Research & Innovation of the European Commission
Inclusive Entrepreneurship Country Policy Assessment Duben 2016 - červen 2016 OECD
Evaluace přínosů ROP SZ Březen 2016 - červenec 2016 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Management and Content Provision for ICT and Tourism Bussiness Support Portal únor 2016 - květen 2016 DG GROW and EASME
Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 září 2015 - leden 2016 Karlovarský kraj
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost červenec - listopad 2015 Magistrát hl. m. Prahy
2. průběžná evaluace Operačního programu Praha - Adaptabilita červen - listopad 2015 Magistrát hl. m. Prahy
Strategické dokumenty města Uherský Brod a jejich zavedení do praxe 2013 - 2015 Město Uherský Brod
Stanovení hodnot vybraných monitorovacích indikátorů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2010 - 2016 MŠMT
Evaluace kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ duben - květen 2015 Člověk v tísni, o.p.s.
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Evaluace Komunikačních aktivit ROP SZ" leden-červen 2015 RR Severozápad
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Evaluace procesu kontroly" září - prosinec 2014 RR Severozápad
Organizace evaluačně - expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 2011 - 2015 MPSV
Evaluace GG OP VK v Jihomoravském kraji 2014 Jihomoravský kraj
Studie nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti 2014 MPSV
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Analýza firemní kultury"  2014 RR Severozápad 
The Missing Entrepreneurs: Policies for Incllusive Entrepreneurship in Europe – Country Note 2014 2014 The Organisation for Economic Co-operation and Development 
Study on the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014 2014 European Commission, DG ENTR
Women entrepreneurs 2014 European Commission, DG ENTR
Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary 2013 - 2014 Statutární město Karlovy Vary
Interim evaluation of the participation of SMEs in the Cooperation Programme and the Research for the benefit of SMEs schemes 2013 Evropská komise - Generální ředitelství pro výzkum a inovace 
Analýza ratingových/scoringových systémů používaných slovenskými a českými bankami pro malé a střední podniky se zaměřením na kvalitativní rating  2013 Evropská komise - Generální ředitelství pro podniky a průmysl 
Vedení strategií Age Managementu zaměstnavateli - podporování delšího produktivního života starších pracovníků 2012 - 2013 Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training)
Organizace evaluačně - expertních fokusních skupin OP LZZ 2010 2011 - 2013 (2015) MPSV
Analýza absorpční kapacity Pardubického kraje z pohledu programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2013 Pardubický kraj
Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020 2013 Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Analýza absorpční kapacity ROP SZ" 2013 RR Severozápad
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Dotazníkové šetření – zájem o dotace ROP SZ" 2012 - 2013 RR Severozápad
Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020 2011 - 2012 MMR
 Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Zhodnocení přínosů projektů ROP Severozápad"  2012  RR Severozápad
Aktualizace základních strategických dokumentů města Černošice 2011 - 2013 město Černošice
Zvýšení efektivnosti projektového a procesního řízení v městě Mělník 2010 - 2012 město Mělník
Evaluace účinnosti a úspornosti aktivit v oblasti dalšího vzdělávání 2012 Fond dalšího vzdělávání
Zpracování Ex-ante evaluace návrhu Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020 2012 Krajský úřad Karlovarského kraje
Studie Mittelstandswachstum im Zuge des ETZ Projektes SME AT-CZ Growing Potential 2012 KMU Forschung Austria
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Evaluace procesu kontroly veřejných zakázek" 2012 RR Severozápad
Restructuralizing of the small and medium enterprises and the impact on competitiveness and employment (Phase 2) 2011 - 2012 European Commission / Eurofound
Evaluace Výzvy č. 02 Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů OPLZZ 2011 - 2012 MPSV
Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivůna implementaci OP VaVpI 2011 MŠMT
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Evaluace absorpční kapacity pro evaluace" 2011 RR Severozápad
Evaluační aktivity ROP Severozápad 2011-2014 - dílčí evaluace "Evaluace procesu nesrovnalostí" 2011 RR Severozápad
Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+ 2011 RR Severovýchod
Evaluace dosavadní implementace ROP JV 2011 RR Jihovýchod
Strategické směry rozvoje regionu NUTS 2 Severovýchod ve vazbě na priority EU v období 2014+ 2011 RR Severovýchod
Posouzení monitorovacích indikátorů „Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“ 2011 RR Střední Morava
Evaluace možností a proveditelnosti přesunu finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu 2011 MMR
Provision of economic study elements / Data Supply Services for MICREF Database of microeconomic reform 2011 European Commission/DG Enterprise and Industry
Zhodnocení dosavadního nastavení indikátorové soustavy OPTP (Evaluace indikátorové soustavy OPTP) 2010 - 2011 MMR
Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hledkiska kohezní politiky 2010 MMR
Change of the Market Abuse Directive / Cost assessment of changes in administrative burden 2010 European Commission/DG Internal Market and Services
Dotační management projektu Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad Štolou 2008 - 2011 Gymnázium Nad Štolou
Financing Eco-innovation 2010 European Commission/DG Enterprise and Industry
Aplikace strategického hodnotícího rámce pro strategie místního rozvoje v ČR v pilotních projektech 2010 MMR
Analýza socioekonomického rozvoje Karlovarského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 2010 MMR
Průběžná evaluace stavu realizace integrovaných plánů rozvoje měst a vyhodnocení funkčnosti nastavení implementačního systému 2010 MMR
Analýza stavu malého a středního podnikání 2010 Magistrát hl. m. Prahy
Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2009 2009 - 2010 MPSV
Analýza indikátorové soustavy Integrovaného operačního programu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Odboru strukturálních fondů MV ČR jako zprostředkujícího subjektu a návrhy na její zlepšení 2010 MV
Study on Non-legislative Initiatives for Companies to Promote Gender Equality at the Workplace 2009  European Commission/DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
Regionální ekonomická data pro evaluaci RPS a NSRR a pro sekundární analýzy regionálního rozvoje (subdodávka Kvantifikace ekonomického a rozvojového potenciálu území, Vypracování metodických postupů pro hodnocení vývoje ekonomického potenciálu území a účinnosti strukturálních operací) 2009 Zadavatel veřejné zakázky: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Zadavatel subdodávky: ADVISER-EURO, a.s.
Zpracování ex-ante hodnocení záměru na realokace finančních prostředků mezi prioritními osami ROP SM 2009 RR Střední Morava
Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění 2009 RR Jihovýchod
Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP Jihovýchod 2009 RR Jihovýchod
Optimalizace Národního číselníku indikátorů 2009 MMR
Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 - 2013 2008 - 2009 MMR
Stav implementace se zaměřením na plnění cílů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ve vazbě na schválené projekty a disponibilní finanční prostředky 2008 - 2009 RR Střední Morava
Analýza inovačního potenciálu kraje Vysočina 2008 Kraj Vysočina
Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming 2008 MPSV
Zpracování evaluace a metodiky vzdělávacích potřeb v cestovním ruchu – oblast veřejné správy, regionální a místní samosprávy 2008 MMR
Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy 2008 RR Střední Čechy
Strategie dotační politiky obce Břidličná 2008 Obec Břidličná
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2007 - 2008 Královéhradecký kraj
Dílčí evaluace monitoringu - Indikátorová soustava Regionálního operačního programu pro NUTS II Severozápad na období 2007 - 2013 2007 RR Severozápad
Podpora Úřadu regionální rady Jihovýchod při vyjednávání s EK o finální podobě ROP NUTS II Jihovýchod 2007 RR Jihovýchod
Integrovaný program rozvoje území 2007 MMR
Strategie dotační politiky obce Horka nad Moravou 2007 Obec Horka nad Moravou
Strategie dotační politiky Dub nad Moravou 2007 Městys Dub nad Moravou
Dodatečná ex-ante evaluace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro programové období 2007 – 2013 2007 RR Severozápad
Operační manuál ROP NUTS II Střední Morava 2006 - 2007 RR Střední Morava
Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013 2006 Jihomoravský kraj (za NUTS II Jihovýchod)
Finální ex-ante evaluace konečné verze Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod pro programové období 2007 – 2013 2006 Kraj Vysočina (za NUTS II Jihovýchod)
Ex-ante evaluace regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro programové období 2007 – 2013 2006  Karlovarský kraj (za NUTS II Severozápad)
Ex-ante hodnocení ROP NUTS II Střední Morava 2007 – 2013 2006 RR Střední Morava
Ex-ante posouzení Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2006 Jihomoravský kraj
Návrh metodického a procesního řízení pro ROP NUTS II Střední Morava 2006 Zlínský kraj
Hodnocení Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje 2004 Jihomoravský kraj
Zadávací dokumentace krajského profilu OP pro Olomoucký kraj 2004 Střední Morava