„Evaluace přínosů ROP SZ“

 

Název projektu/zakázky:
„Evaluace přínosů ROP SZ“
Zadavatel:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Termín realizace:
březen - září 2016
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem evaluace bylo vyhodnocení přínosů/efektů ROP SZ na úrovni jednotlivých oblastí podpory, které zahrnovalo prioritní osy 1-4 a oblast podpory 5.1. U oblasti podpory 1.1 bylo provedeno vyhodnocení jednotlivých IPRM jako celku.
Evaluace byla rozdělena do tří evaluačních úkolů/oblastí:

A) Zhodnocení přínosů/efektů realizovaných projektů
B) Zpracování typologie projektů jednotlivých oblastí podpory a zpracování případových studií jako dobrých praxí
C) Posouzení realizace ROP SZ vzhledem k pozastavení jeho činnosti

Mezi základní metody evaluace patřila jak kvantitativní, tak kvalitativní analýza. Zejména se jednalo analýzu dokumentů, datových sestav a výstupů terénního šetření. Terénní šetření bylo realizováno ve formě individuálních rozhovorů. Celkem bylo provedeno 20 rozhovorů, a to jak s manažery jednotlivých IPRM, tak s příjemci podpory, resp. nositeli projektů. V souladu se zadáním evaluátor zpracoval 10 případových studií (v rámci prioritních os 1 - 4 za každou oblast podpory jednu).