Procesní řízení

Nabídka zavádění procesního řešení naší společností se vztahuje nejen na klienty ze soukromého sektoru, ale našich zkušeností a znalostí mohou využít i veřejnoprávní instituce, pro které je určeno především hodnocení výkonnosti organizace podle modelu CAF.

Společně s analýzou procesů organizace a zaváděním služeb procesního řízení nabízíme všestranný a jednoduchý softwarový nástroj ATTIS, který pomáhá s efektivní organizací a zvyšováním výkonností procesů i zaměstnanců v organizaci.

 

Služby procesního řízení

Definice procesního řízení
Proces je logický sled činností transformujících nějaký vstup na nějaký výstup, přičemž plnění jednotlivých činností v procesu je zajišťováno rolemi s jasně definovanými odpovědnostmi. Celý proces je řízen, monitorován, měřen, vyhodnocován a neustále vylepšován, což je odpovědností vlastníka procesu.

Každá společnost je závislá na své výkonnosti a efektivnosti, proto je potřeba zajistit optimální fungování jejích procesů. Základní nabídkou činností z pohledu procesního řízení je tedy precizní analýza aktuálního stavu procesů a struktury procesů v zkoumané organizaci.

Procesní řízení je soubor činností týkajících se plánování a sledování výkonnosti především realizačních firemních procesů. Využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kontrole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky klienta za současné optimální rentability svých aktivit.

Cílem procesního řízení je provézt ve sledované instituci tzv. audit procesů a postupů. Na základě toho jsou identifikovány příležitosti, rizika ale i silné a slabé stránky organizace, na které jsou následně navržena nová efektivní a účinná řešení, jak tyto nedostatky odstranit popř. jak tyto výhody využít ve prospěch organizace a maximalizovat tak nejen přidanou hodnotu klíčových procesů, ale i výstupy a image společnosti/instituce.

Významnou součástí zavádění procesního řízení je výše zmíněný audit. Jeho cílem je přezkoumat a vyhodnotit současný stav fungování procesů a postupů zvolené oblasti organizace a vytvořit nezávislý názor kvalifikované osoby na životaschopnost aktivit dané oblasti organizace, tj. zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii nebo příslušnými zákonnými předpisy.

Celý proces auditu je zaměřen na tyto oblasti:

  • Audit procesní
  • Audit organizační
  • Audit personální
  • Audit informační / informatický
  • Audit ekonomický
  • Audit řízení projektu (metodický, věcný, smluvní)
  • Audit systému managementu kvality
  • Audit dodavatelských služeb

 

Služby CAF

Model CAF je vytvořen speciálně pro organizace veřejného sektoru s ohledem na jejich specifika a potřeby tak, aby na základě principu řízení kvality bylo dosahováno nejefektivnějších výsledků organizace. Cílem modelu CAF je zlepšení výkonnosti organizace veřejného sektoru za pomoci stanoveného sebehodnotícího rámce.

CAF (společný hodnotící rámec) je model pro hodnocení kvality a míry výkonnosti organizace v oblasti vztahů k zákazníkům/občanům, zaměstnancům a jiným společnostem, která je vytvářena na základě řízení strategie a plánování za pomoci zaměstnanců, využívaného partnerství, interních a externích zdrojů a procesů.

Model CAF je určen pro použití ve všech částech veřejného sektoru, je tedy aplikovatelný v organizacích veřejného sektoru na národní, regionální i místní úrovni. Může být uplatňován v různých situacích, např. jako součást uceleného projektu optimalizace či reformy, nebo jako základ pro cílené zlepšování v jednotlivých organizacích veřejného sektoru. V některých případech, zejména ve velkých organizacích, se může sebehodnocení provádět také v části organizace, např. ve zvoleném úseku nebo sekci.

Nástroj CAF byl vytvořen pod záštitou Skupiny pro inovaci veřejných služeb (IPSG), tj. pracovní skupiny národních expertů ustavené generálními řediteli odpovědnými za veřejnou správu s cílem propagovat spolupráci v oblasti nových metod modernizace veřejné správy a veřejných služeb ve členských státech EU.