Zpracování Ex-ante evaluace návrhu Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020Název projektu/zakázky:
Zpracování Ex-ante evaluace návrhu Strategie rozvoje Karlovarského kraje pro období 2014 – 2020
Zadavatel:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
01/2012 – 06/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Cílem Ex-ante evaluace bylo posouzení návrhu Strategie jak ve vztahu k evropské a národní úrovni), tak v kontextu aktuální situace daného regionu.
Ex-ante evaluace návrhu Strategie se soustředila zejména na posouzení:
  1. relevance strategie (zda strategie odpovídá identifikovaným potřebám)
  2. účinnost strategie (zda cíle programu budou dosaženy)
  3. efektivita strategie (zda implementace umožní dosažení stanovených cílů)
  4. užitečnost (hodnocení pravděpodobných dopadů proti širokým sociálním, ekonomickým a environmentálním potřebám) a jeho dlouhodobá udržitelnost.
 
Další část ex-ante evaluace se týkala interní a externí koherence ve vztahu ke struktuře strategie a její finanční alokaci a provázání se strategií ostatních regionálních a národních politik a politik Společenství, dále pak měla za úkol prověřit potenciální rizika programu, jak ve vztahu k volbě politiky, tak ve vztahu k předpokládanému implementačnímu systému.
 
Ex-ante evaluace tedy obsahovala posouzení:
  1. vhodného způsobu řešení problémů dotčeného regionu
  2. zda je strategie přesně stanovená, s jasně definovanými prioritami a cíli
  3. zda jsou součástí programu kvantifikované cíle a zda lze jejich dosahování sledovat
  4. zda je řízení programu efektivní a transparentní
  5. zda program navrhuje vhodný způsob realizace a monitorování.