Studie nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti

Název projektu/zakázky:
Studie nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Realizátor:
RegioPartner, s.r.o.
Termín realizace:
3/2014 -7/2014
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Předmětem plnění byly aktivity zaměřené na evaluaci nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), popřípadě dalších opatření APZ a na návrhy na jejich inovaci za účelem získání podkladů pro zlepšení politiky v oblasti APZ.
Předmět zakázky spočíval zejména ve vyhodnocení realizace APZ ze strany zaměstnavatelů a osob využívajících v dané době některý z nástrojů APZ. Výstupy projektu se zaměřily zejména na zodpovězení základních otázek:
 
-  zda a do jaké míry jsou zaměstnavateli využívány nástroje APZ a
- zda jejich nastavení z pohledu zaměstnavatelů, jakožto rozhodujících subjektů na trhu práce, přispívá k odstraňování bariér vstupu znevýhodněných osob na trh práce.
 
Výstupem projektu byla Studie nástrojů APZ, jejímž cílem bylo navrhnout nový nástroj APZ, který by přesně odrážel potřeby trhu, tj. potřeby jak zaměstnavatelů, tak uchazečů o zaměstnání. Studie měla, v souladu se zadáním, vycházet zejména z rozsáhlého dotazníkového šetření, v rámci něhož byl osloven vzorek subjektů, které měly s podporou APZ zkušenosti z minulosti (zaměstnavatelé, samospráva, osoby využívající v současné době nějaký z nástrojů APZ).