Opatření strategického plánu

00.0 - Neuvedeno ve Strategickém plánu
01.1 - Rekonstrukce a výstavba místních komunikací
01.2 - Výstavba nových cyklostezek
02.1 - Rozšíření parkovacích ploch
02.2 - Rozšíření odstavných ploch pro nákladní dopravu
03.1 - Zlepšení obslužnosti okrajových částí města
03.2 - Zavádění moderních a ekologických technologií v MHD
04.1 - Podpora místních malých a středních podnikatelů
05.1 - Zajištění informovanosti podnikatelů
05.2 - Rozvoj dalšího odborného vzdělávání v souladu s potřebami podniků
06.1 - Podpora památek významných pro cestovní ruch
06.2 - Výstavba turistických stezek včetně informačního a orientačního systému
07.1 - Aktivní propagace města v oblasti cestovního ruchu
07.2 - Pořádání významných kulturních událostí
07.3 - Spolupráce s okolními obcemi a vytvoření destinace Mělnicko
08.1 - Podpora sociálních služeb
08.2 - Podpora zdravotních služeb
08.3 - Kvalitní systém předškolního a školního vzdělávání
08.4 - Infrastruktura ve školství
09.1 - Prevence výskytu kriminality
09.2 - Bezpečnost v dopravě
09.3 - Předcházení živelným pohromám a zmírnění jejich následků
09.4 - Efektivní a akceschopná městská policie
10.1 - Sportoviště a dětská hřiště
10.2 - Kulturní zařízení
10.3 - Spolupráce města se soukromými subjekty a neziskovými organizacemi
11.1 - Revitalizace veřejných prostranství a zeleně ve městě
11.2 - Doplnění nové veřejné zeleně v okolí vodních toků a v sídlištních zónách
12.1 - Podpora alternativních zdrojů energie na úkor fosilních paliv
12.2 - Podpora zavádění úspornějších technologií
13.1 - Podpora občanských iniciativ v oblasti ekologické výchovy
13.2 - Rozšíření komunikačních kanálů pro předávání informací občanům o životním prostředí a jeho ochraně