Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

 Název projektu/zakázky:
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
(súčasť rámcovej zmluvy na Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020)
Zadavatel:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele širšího realizačního týmu)
Termín realizace:
01/2020 – 07/2020
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavným zámerom hodnotenia bolo posúdenie napĺňania špecifických cieľov prioritné osy 5 (PO5), vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca, zhodnotenie hospodárnosti, účelnosti a účinnosti vykonávania PO5 a zhodnotenie príspevku PO k hodnotám ukazovateľov na úrovni programu a následne k napĺňaniu Stratégie Európa 2020.

Hodnotenie pozostávalo z analýzy existujúcej dokumentácie, dostupných dát z ITMS2014+ a od MPSVR SR a MV SR/ÚSVRK, spracovania a následného overenia teórie zmeny pre PO 5, pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, ÚSVRK a príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, z 5 dotazníkových prieskumov a tiež z jednej fokusovej skupiny.