Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ

 Název projektu/zakázky:
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ
(súčasť rámcovej zmluvy na Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020)
Zadavatel:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele širšího realizačního týmu)
Termín realizace:
08/2020 – 01/2021
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavným zámerom hodnotenia bolo posúdenie napĺňania špecifických cieľov PO1, vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca, zhodnotenie hospodárnosti, účelnosti a účinnosti vykonávania PO1 a zhodnotenie príspevku PO k hodnotám ukazovateľov na úrovni programu a následne k napĺňaniu Stratégie Európa 2020 a Národnému programu rozvoja.
Prvá fáza hodnotenia pozostávala z analýzy existujúcej dokumentácie k dopytovo-orientovaným výzvam a národným projektom. Na základe podkladov poskytnutých MŠVVaŠ SR a ďalšej dostupnej dokumentácie hodnotitelia zostavili evaluačnú maticu a teóriu zmeny pokrývajúcu všetky hodnotené intervencie.

Druhá fáza hodnotenia sa zamerala na zber primárnych informácií od prijímateľov národných projektov (NP) a dopytovo-orientovaných projektov (DOP), a to vo forme dotazníkového prieskumu a pološtruktúrovaných rozhovorov. Rozhovory prebehli takisto so zástupcami sprostredkovateľského orgánu a odbornými sekciami MŠVVaŠ SR.
V tretej fáze boli zrealizované analýzy dát a údajov. Základnými vstupmi do analýzy bola existujúca dokumentácia, dostupné dáta z ITMS2014+ a z MPSVR SR a MŠVVaŠ SR a výsledky terénneho prieskumu.