Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ad hoc hodnotenie)

 Název projektu/zakázky:
Hodnotenie inkluzívnych opatrení v rámci špecifického cieľa 1.1.1 PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ad hoc hodnotenie)
(súčasť rámcovej zmluvy na Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020)
Zadavatel:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele širšího realizačního týmu)
Termín realizace:
07/2020 – 11/2020
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Hlavným zámerom tohto hodnotenia bola identifikácia úspešných intervencií, vyhodnotenie ich dopadov, posúdenie účinnosti zacielenia projektovej podpory, zhodnotenie udržateľnosti a analýza vnímania realizácie projektov zapojenými aktérmi.

Prvá fáza hodnotenia pozostávala z analýzy existujúcej dokumentácie k dopytovo-orientovaným výzvam a národným projektom. Na základe podkladov poskytnutých MŠVVaŠ SR a ďalšej dostupnej dokumentácie hodnotitelia zostavili evaluačnú maticu a teóriu zmeny pokrývajúcu všetky hodnotené intervencie.

Druhá fáza hodnotenia sa zamerala na zber primárnych informácií od prijímateľov národných projektov (NP) a dopytovo-orientovaných projektov (DOP). Hodnotitelia uskutočnili zber údajov viacerými formami: osobné pološtruktúrované rozhovory s realizátormi projektov, online dotazníkový prieskum určený pre všetkých členov inkluzívneho tímu, terénny prieskum s nezapojenými subjektmi.