Expertní tým

Ing. Lucie Bučinová

jednatelka a ředitelka společnosti, evaluátorka

tel.: + 420 222 365 459, + 420 736 533 294
email: lucie.bucinova@regiopartner.cz

L. Bučinová vystudovala obor regionální politika a veřejná správa na ekonomické fakultě VŠB - Technické univerzitě Ostrava. Problematice strukturálních fondů EU se věnuje nepřetržitě od roku 1998, kdy nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropské integrace. V letech 2000 – 2002 působila jako ředitelka tohoto odboru a do její přímé působnosti patřila příprava sektoru průmyslu na využívání strukturálních fondů EU (tvorba OP, nastavování implementačních mechanizmů, vyjednávání s EK apod.).

Od roku 2004 působí jako ředitelka a jednatelka společnosti RegioPartner, s.r.o., která se zaměřuje na kohezní politiku v celé šíři, s důrazem na evaluace programů a projektů, vyhodnocování účinnosti poskytnuté strukturální pomoci, hodnocení dopadů na cílové skupiny, do regionů apod. Jako evaluátorka se specializuje na veřejné výdajové programy z oblasti rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání dětí i dospělých, age management, genderová problematika, sociální začleňování znevýhodněných skupin), regionálního rozvoje, průmyslu a podnikání. Ve své práci klade důraz na využití participativních a kvalitativních výzkumných metod (focus groups, rozhovory, pozorování, dotazníkové šetření apod.)

Významnou specializací je problematika regionální politiky a regionálního rozvoje zaměřená na zpracování strategických dokumentů, studií a analýz.

Je členkou České evaluační společnosti (2017 výkonná ředitelka, 2016 – 2017 členka správní rady) a mezinárodní asociace evaluátorů IDEAS.


Ing. Petr Bučina, CSc.

výkonný ředitel divize Adviser-EURO, analytik, metodik

tel.: + 420 222 365 459, + 420 604 236 912
email: petr.bucina@regiopartner.cz

P. Bučina vystudoval ČVUT, elektrotechnickou fakultu a vědeckou hodnost získal v oboru aplikovaná fyzika. Krátce pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu letectva. V letech 1984 až 2010 působil ve státní správě.

Jako pracovník ústředního orgánu státní správy s kompetencí v oblasti průmyslu a průmyslové výrobní základny vyvíjel, zpravidla jako vedoucí týmu, metodický aparát pro potřeby analytické a řídicí práce resortu. V letech 1991 až 1994 participoval na vývoji metodického aparátu pro finančně-ekonomické analýzy státních průmyslových podniků, určených k deetatizaci.

V letech 1995 až 1998 pracoval na konverzi metodiky finančně-ekonomických analýz státních podniků a vyvíjel aparát k hodnocení ekonomické bonity, finanční stability a podnikatelské aktivity privátních průmyslových podniků, postavený na komparaci finančních ukazatelů konkrétního subjektu a hodnot obvyklých v daném období transformace české ekonomiky pro shodnou velikostní kategorii průmyslových podniků se stejným předmětem podnikání.

V letech 1999 až 2002 vyvíjel metody pro hodnocení ekonomického a inovačního potenciálu území a rizikovost dalšího vývoje ekonomických aktivit regionu, včetně metod dopočtu a modelování datových podkladů pro hodnocení.

V letech 2003 až 2006 vypracoval metodický postup pro regionální desagregaci celostátních výsledků statistického zjišťování v oblasti finančních ukazatelů nefinanční sféry. Vyvinutá metoda umožňuje prostřednictvím modelování a dopočtů kvantifikovat oborově tříděné finanční ukazatele produkční sféry pro území krajů České republiky a všech typů menších administrativních nebo správních území, případně větších obcí a měst.

V letech 2007 až 2010 se podílel jako externí analytik na evaluačních projektech firmy RegioPartner hodnotících pokrok při čerpání strukturálních fondů Českou republikou.


Ing. Štěpán Koděra

externí analytik, evaluátor, IT specialista
 
tel.: + 420 604 712 344
email: stepan.kodera@regiopartner.cz
 
Š. Koděra absolvoval VŠ studium na Vysoké škole podnikání ve dvou studijních oborech: obor Informatika a internet v podnikání a obor Podnikání. Při svém studiu se rovněž podílel na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti informačního systému pro studenty (ISIS).
 
Od roku 2004 působí taktéž ve společnosti Adviser EURO, a.s., kde se jako analytik podílel na zpracování ekonomických rozborů a analýz z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb (Produkční a finanční charakteristiky zpracovatelského průmyslu 2006 (MPO, 2008); Produkční charakteristiky zpracovatelského průmyslu 1997 – 2006 (MPO, 2007); Produkční charakteristiky zpracovatelského průmyslu 1997 – 2005 (MPO, 2006); Základní produkční charakteristiky sektoru služeb 2003 (MPO, 2005); Zpracovatelský průmysl – produkční charakteristiky 1997 – 2004 (MPO, 2005)). Od roku 2007 v rámci společnosti působil taktéž jako člen dozorčí rady.

Ve společnosti RegioPartner, s.r.o. se zaměřuje na analytickou činnost ve vztahu k evaluačním projektům a studiím a zpracování statistických dat, dále se specializuje na evaluaci programů, zejména evaluaci monitoringu a indikátorových soustav. V rámci společnosti taktéž zabezpečuje fungování informačních technologií, webových stránek a dotazníkových průzkumů.

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

externí evaluátorka

email: katka.machovcova@gmail.com

K. Machovcová vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvovala také doktorské studium sociální psychologie. Podílí se na výuce oboru genderová studia.

Dlouhodobě se zabývá způsoby uplatňování rovných příležitostí na trhu práce zejména v kontextu postavení žen, rodičů a migrantů. S mnoha zejména neziskovými organizacemi spolupracuje na projektech výzkumného a vzdělávacího charakteru v oblasti zavádění programů rovnosti a diverzity ve firmách a integraci ohrožených skupin na trhu práce. Je autorkou textů zabývajících se genderovou rovností a lidskými zdroji.

Se společností Regiopartner spolupracuje od roku 2008. Podílela se na projektech: Zhodnocení přístupů českých i zahraničních rozvojových partnerství Programu Iniciativy Společenství EQUAL při aplikaci horizontálního tématu gender mainstreaming, Study on non-legislative initiatives for companies to promote gender equality at the workplace a Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009“.


Jana Bednářová

asistentka
 
tel.: + 420 222 365 459
email: jana.bednar@regiopartner.cz