Ex-post hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013

 Název projektu/zakázky:
Ex-post hodnotenie operačného programu Vzdelávanie 2007 - 2013
Zadavatel:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele)
Termín realizace:
12/2019 – 04/2020
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Účelom hodnotenia bolo objektívne posúdenie prínosov realizovaných dopytovo-orientovaných a národných projektov OP Vzdelávanie pre konkrétne cieľové skupiny. Hodnotenie poskytlo relevantným partnerom (najmä MŠVVaŠ SR, Európskej komisii, priamo riadeným organizáciám MŠVVaŠ SR) informácie o tom, ako dokázal OP Vzdelávanie prostredníctvom podporených projektov reagovať na kľúčové potreby cieľových skupín v oblasti vzdelávania pri zohľadnení obsahového zamerania projektov.

Obsahové zhodnotenie a zhodnotenie prínosu pre cieľové skupiny sa uskutočnilo na vybranej vzorke 150 riadne ukončených dopytovo-orientovaných projektov, ktoré boli implementované v rámci 21 výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov. Predmetom hodnotenia boly rovnako aj všetky národné projekty implementované v rámci vybraných opatrení, teda spolu 37 národných projektov.
 
Ako hlavný prístup, resp. koncept pre ex-post hodnotenie operačného programu Vzdelávanie zvolili hodnotitelia tzv. teóriou vedenú evaluáciu dopadov (Theory Based Impact Evaluation; ďalej tiež TBIE), ktorej cieľom bolo overiť funkčnosť programovej a projektovej teórie zmeny.