Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020

 Název projektu/zakázky:
Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020
Zadavatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. a GaREP, spol. s.r.o. (leader konsorcia)
Termín realizace:
01/2011 – 10/2012
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Hlavním cílem projektu je vypracovat podklady pro následné zpracování SRR a zajistit tak plnění programového prohlášení vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010 v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování a bydlení, a zajištění koordinace činností ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování regionální politiky státu. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím několika dílčích cílů:
 
  1. Prvním z nich je analyzovat stav regionálního rozvoje v ČR včetně charakteristiky jeho vývoje a silných a slabých stránek jakož i příležitostí a hrozeb jednotlivých regionů.
  2. Na tuto analýzu úzce navazuje druhý dílčí cíl, kterým je navrhnout formulaci strategických cílů regionálního rozvoje v ČR včetně návrhu vymezení státem podporovaných regionů a charakteru těchto intervencí a návrh doporučení dotčeným ústředním správním úřadům a krajům pro zaměření rozvoje odvětví spadajících do jejich působnosti.
  3. Třetím dílčím cílem je provázat navrhovanou strategii s návrhy architektury strukturálních fondů v ČR v budoucím programovém období 2014 – 2020 a to nejen z hlediska věcného, ale i z hlediska implementačního.