Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

 

Název projektu/zakázky:
Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary
Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a EKOTOXA, s.r.o.
Termín realizace:
05/2013 – 07/2014
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace:
Projekt byl dokončen.
Popis projektu
 
Cílem projektu bylo zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary, který mělbýt v souladu se stávajícím územním plánem města a bude navazovat na předchozí strategický plán udržitelného rozvoje města.
 
V rámci předmětu plnění bylo provedeno:
1)    zpracování analytické části strategického plánu
2)    zpracování návrhové části strategického plánu
3)    zpracování implementační části strategického plánu
4)    zajištění procesu SEA v rozsahu požadovaném dle platného zákona
5)    plán komunikace procesu tvorby strategického plánu s širokou veřejností, vč. návrhu vhodných komunikačních kanálů
 
V analytické části bylo zpracováno srovnání města s typově obdobnými městy, zejména identifikace disparit, best practice apod.; prognózy a odhady budoucího vývoje pro město klíčových oblastí, návrh území, které by měl strategický plán řešit a zohlednění priorit příštího programového období. Součástí analytické části bude rovněž vypracování SWOT analýzy.
 
Návrhová část se zaměřila na definování potřeby cílových skupin, zajištění návaznosti na SWOT analýzu, návrh zacílení některých opatření dle priorit EU a ČR pro období 2014-2020, zajištění návaznosti strategického plánu na relevantní strategické dokumenty aj.
 
V rámci implementační části bylo provedeno nastavení struktury měřitelných ukazatelů pro účely vyhodnocení pokroku v plnění strategického plánu, stanovení mechanismů hodnocení, stanovení zodpovědností a procesních úkonů subjektů zodpovědných za implementaci a další.
 
Veškeré podklady a postupy byly zajištěny ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zajištění procesu SEA).