Regionální analýzy socio-ekonomického charakteru

Socio-ekonomická analýza prostředí je situační analýza ústící v deskripci základních socio-ekonomických charakteristik regionu (kraje, správní oblasti obce s rozšířenou působností, ale i města nebo obce). Objektivně zpracovaná analýza je nezbytným podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování koncepčních nebo strategických dokumentů.
Fakta a poznatky získané při zpracování základních socio-ekonomických charakteristik regionu jsou určující při vypracování SWOT analýz a při formulování vize rozvoje regionu, globálních cílů rozvoje a navazujících prioritních oblastí.
Závěry situační analýzy slouží jako sjednocující a referenční resp. argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky zpracování koncepce nebo strategie, např. k diskusi nad definicí strategických cílů a priorit a následně pak k zaměření a formě jednotlivých rozvojových aktivit.
Základní charakteristiky regionu jsou také podkladem pro kvantifikaci (odhad dopadů) očekávaných výsledků navrhovaných rozvojových aktivit a pro jejich zpětné hodnocení.

 

Specifické zdroje informací pro vypracování situační analýzy

Firma RegioPartner disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti dopočtů a modelování regionálních dat pro území menší než kraj. Modely postavené na kombinaci veřejně dostupných datových zdrojů umožňují desagregovat údaje ČSÚ publikované za celý kraj např. na správní oblast obce s rozšířenou působností nebo na větší města.
Využití takových detailních údajů, byť zatížených určitou mírou nepřesnosti, výrazným způsobem zkvalitní analytické závěry a umožní kvantifikovat některé detailní informace, které by ve větším územním celku zanikly.

 

Obsahové zaměření situační analýzy

Posuzování určitého regionu (města) by mělo být založeno na komplexním sociálně ekonomickém přístupu k danému území, se zaměřením na jeho předcházející vývoj a současnou situaci. Tím je vymezeno základní obsahové zaměření situační analýzy.
Cílem zkoumání prostředí je dozvědět se relevantní a pokud možno objektivní informace o místní ekonomice a o jejím postavení ve větším ekonomickém celku, zpravidla v ekonomice národní. Kromě ekonomických aspektů se situační analýza zabývá také sociálními, demografickými, environmentálními a dalšími relevantními aspekty.
Situační analýza se provádí jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního. Kvantitativní analýzu lze omezit na současnou úroveň klíčových ekonomických a demografických ukazatelů a trendů.
Situační analýza se obvykle zaměřuje na tyto základní oblasti:

I. Obyvatelstvo
Posouzení obyvatelstva by mělo být provedeno s cílem objasnit, co region a jeho obyvatelstvo představují. Půjde tedy o:

 • Demografickou analýzu
 • Sociální diferenciaci obyvatelstva, životní úroveň
 • Zaměstnanost, strukturu zaměstnanosti, vývoj situace na trhu práce
 • Životní styl (umění, kultura, volný čas, sport, zvyky a tradice, apod.)
 • Osídlení z hlediska zón bydlení
 • Ochota ke spolupráci, vzájemné vztahy, zájmové skupiny, atd.

II. Ekonomické činnosti
U ekonomických činností by měly být zkoumány:

 • Průmyslové a stavební činnosti
 • Zemědělské činnosti, lesnictví a vodní hospodářství
 • Obchodní a jiné činnosti výrobní povahy
 • Výrobní služby
 • Nevýrobní služby, zejména služby cestovního ruchu, vzdělávací, kulturní a zdravotnické činnosti, činnosti související s volným časem, rekreací a sportem, peněžnické činnosti apod. 

III. Infrastruktura
U infrastruktury by analýza měla být zaměřena na tyto základní faktory:

 • Dopravní infrastrukturu
 • Obslužnost území technickou infrastrukturou
 • Surovinové a energetické zdroje
 • Bydlení, veřejné služby, urbanistická organizace
 • Disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské aktivity
 • Omezení (např. poloha)

IV. Životní prostředí
U životního prostředí by měla být analýza zaměřena na:

 • Čistota v obci
 • Ovzduší, vodu, půdu (vč. těžby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace)
 • Odpady
 • Péči o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřípustná území, ÚSES)
 • Největší znečišťovatelé

V. Činitelé
U činitelů je třeba identifikovat všechny subjekty, které pozitivně zasahují, resp. by mohly zasahovat do vývoje regionu (státní správa, regionální správa, sdružení, podniky, družstva, charitativní, humanitní a kulturní instituce, apod.) 

 

Všeobecné zdroje informací pro vypracování situační analýzy

Informace pro vypracování situační analýzy se zpravidla získávají z následujících zdrojů:

 • Analýzy sociodemografického a socioekonomického charakteru, pokud jsou k dispozici.
 • Český statistický úřad (ČSÚ), který vytváří a spravuje různě obsáhlé a různě aktualizované databáze. Pro potřeby rozvojových strategií jsou k dispozici databáze, které shrnují z různých zdrojů ČSÚ údaje v členění podle krajů, výjimečně podle okresů a správních oblastí obcí s rozšířenou působností.
 • Orgány veřejné správy, jejichž koncepční dokumenty poskytnou informace zpravidla podrobnější a někdy i aktuálnější než v případě informací z ČSÚ.
 • Instituce disponující informacemi o aktuální situaci v regionu:
 1. Úřady práce – vedou podrobná a aktuální data o zaměstnanosti a trhu práce v okresním i detailnějším členění
 2. Česká správa sociálního zabezpečení – má přehled o zaměstnanosti v malých podnicích a o jejím vývoji
 3. Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury – disponují individuálními daty, jinde nedostupnými (tyto instituce však nejsou povinny poskytovat jakékoliv údaje).