Fokusní skupiny k tématickým cílům OP PPR
08.03.2013

 

V termínu od 27. 2. 2013 do 7. 3. 2013 bylo v rámci projektu "Analýza absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014–2020" realizováno celkem 7 fokusních skupin, přičemž každá pokrývala jeden tematický cíl nově připravovaného Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) - viz níže.

Tematický cíl
Typ relevantních podporovaných institucí
1
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 • Vysokoškolská pracoviště
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Inovační a výzkumná centra
 • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké)
3
Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
 • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké)
 • Vysokoškolská pracoviště
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Inovační a výzkumná centra 
4
Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích
 • Veřejnoprávní instituce (MČ, příspěvkové organizace ad.)
 • Výzkumně zaměřené NNO v oblasti udržitelné energetiky a dopravy
 • Organizace zajišťující městskou mobilitu
6
Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 • Veřejnoprávní instituce (MČ, příspěvkové organizace ad.)
 • Výzkumně zaměřené NNO v oblasti životního prostředí
8
Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vzdělávací instituce
 • NNO
 • Úřady práce
 • Odborové organizace
9
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 • Veřejnoprávní instituce
 • Poskytovatelé sociálních a zdravotnických služeb (NNO, příspěvkové organizace)
 • Úřady práce
 • Odborové organizace
10
Investice do vzdělávání dovedností a celoživotního učení
 • Školská zařízení a vzdělávací instituce (od předškolního po tercierní vzdělávání)
 • Veřejnoprávní instituce
 • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké)

 

Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit efektivní realizace investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu ČR a k zajištění kvalitního života obyvatel. K tomu je potřeba podpořit dva stěžejní kroky:
 • Vytvořit příznivé podnikatelské prostředí a podpořit vzdělání a vědu pro naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky.
 •  Efektivně hospodařit se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitosti a infrastruktura, využívat zdroje energie ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažovat vzájemné vazby.
 
Smyslem fokusních skupin bylo navázat na zjištění z dotazníkového šetření, diskutovat s relevantními zastupci organizací o vymezení a definici hlavních potřeb hl. m. Prahy a prověřit zaměření investičních priorit v rámci tematických cílů EU za účelem přípravy a nastavení intervencí v budoucím programovém období. Dále byla zjišťována připravenost, motivace a ochota spolufinancování projektů cílovými skupinami při čerpání prostředků z budoucího operačního programu pro období 2014–2020.
 
Celkem jsme diskutovali s několika desítkami zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru.