Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI

 

Název projektu/zakázky:
Hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Realizátor:
Konsorcium RegioPartner, s.r.o. (leader konsorcia) a AQE advisors, a.s. 
Termín realizace:
05/2011 – 07/2011
Místo realizace:
Česká republika
Stav realizace zakázky:
Projekt dokončen.
Popis projektu
 
Cílem hodnocení systémových, administrativních a vnějších vlivů na implementaci OP VaVpI bylo vyhodnocení problematických činitelů, vazeb a vnějších vlivů implementace prioritních os OP VaVpI a následné sestavení doporučení pro vylepšení systému implementace a pro zamezení problematickým vnějším vlivům v následujících tématech:
1.     Identifikovat významné faktory, které působí na implementaci projektů podpořených z OP VaVpI;
2.     Identifikovat silná a slabá místa implementačního systému OP VaVpI v rámci hodnocení dosavadní činnosti jednotlivých oblastí implementace a administrace;
3.     Formulovat postupy pro možná řešení potenciálně identifikovaných problémů a nejasností ve vazbě na stanoviska příjemců podpory v této věci a na stav systému implementace a administrace OP VaVpI;
4.     Poskytnout ŘO OP VaVpI zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementačního systému OP VaVpI, včetně případných variantních řešení.
 
Účelem realizace projektu bylo zefektivnění řízení programu, zvýšení kvality čerpání prostředků z fondu EU a potřeba tvorby strategických a jiných zpráv o programu. Výstupy projektu mají být využity pro další zefektivnění řízení programu OP VaVpI jak na straně ŘO, tak na straně žadatelů / příjemců pomoci.