Dotace ze strukturálních fondů

Zajištění dotace od A do Z – poskytujeme komplexní poradenský servis v oblasti zajištění celého procesu získání a čerpání dotací z fondů EU, a to od poskytnutí informací o dotačních možnostech, přes zpracování žádosti o dotaci až k dotačnímu managementu Vašich projektů.

Zajistíme dotaci jakémukoliv možnému příjemci podpory, specializujeme se zejména na získání dotací pro obce, města, svazky obcí a mikroregiony

 

Dotační analýza strategických dokumentů (Strategie dotační politiky)

Pro klienty z řad obcí zpracujeme „Strategii dotační politiky obce“.

Jedná se o strategický dokument obce, který na základě analýzy možných dotačních titulů a reálných záměrů obce sestaví podrobný plán realizace projektů spolufinancovaných ze SF EU, a to na celé programovací období do roku 2013. Cílem tohoto přístupu je naplánovat aktivity tak, aby obec disponující omezenými finančními prostředky maximalizovala příjem z dotací ze SF EU a realizovala tak své rozvojové záměry.

Součástí Strategie je přehled a bližší specifikace jednotlivých projektových námětů, jejich optimální rozložení na časové ose, včetně cash-flow, finanční plán s návrhem vhodných zdrojů atd...

 

Zpracování žádosti a související dokumentace

Pro klienty – žadatele o dotaci ze SF zajišťujeme zejména tyto činnosti:

 • vypracování základní či rozšířené studie proveditelnost
 • zpracování finanční analýzy projektu a všech ekonomických částí žádosti včetně příloh
 • zpracování Cost Benefit Analysis (CBA)
 • vyplnění elektronických žádostí včetně povinných příloh, pomoc při zajištění financování
 • součinnost při obstarávání některých povinných příloh (např. studie EIA)

 

Dotační management

Dotační management představuje ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých pro monitoring získané dotace a pomoc s administrativními úkony za účelem snížení možných rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace.

Pro klienty – příjemce dotace ze SF zajišťujeme veškeré činnosti související s řízením projektu, zejména:

 • doladění Podmínek pro poskytnutí dotace
 • zabezpečení výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění publicity projektu
 • příprava žádostí o platby
 • zpracování požadovaných formulářů (ISPROFIN, atd.)
 • monitoring a reporting plnění závazných ukazatelů
 • kontrola plnění harmonogramu projektu
 • zpracování závěrečné zprávy