Aktivity strategického plánu

00.0.0 - neuvedeno ve Strategickém plánu
01.1.1 - rekonstrukce místních komunikací a mostních konstrukcí v nevyhovujícím technickém stavu (podle Návrhu postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka)
01.1.2 - výstavba místních komunikací k areálům občanské vybavenosti či k významným výrobním zónám (podle Návrhu postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělníka)
01.2.1 - napojení intravilánu města na cyklostezku Horní Počaply – Hořín
01.2.2 - vybudování cyklostezky na pravém břehu Labe spojující centrum města s okrajovými částmi
01.2.3 - vybudování doprovodné infrastruktury pro cyklisty v centru města (stojany na kola, orientační mapa cyklotras)
02.1.1 - optimalizace režimu parkování v centru města
02.2.1 - budování odstavných parkovišť pro nákladní dopravu na příjezdových komunikacích
03.1.1 - zavedení spojů MHD v neobsloužených okrajových částech města
03.1.2 - optimalizace zastávek a intervalů MHD ve městě
03.2.1 - zajištění bezbariérovosti MHD
04.1.1 - podpora nových podnikatelů (pronájem nebytových prostor za zvýhodněnou cenu po dobu rozjezdu podnikání)
04.1.2 - podpora stávajících podnikatelů, kteří nemají vůči městu žádné závazky (vytvoření inzertního zpravodaje, vytvoření městské tržnice)
05.1.1 - vytvoření kontaktního podnikatelského místa („one stop shop“)
05.1.2 - vytvoření rubriky pro informování podnikatelů v zpravodaji „Mělnická radnice“
05.2.1 - náborová kampaň směrem k žákům ZŠ, reflektující požadavky nejvýznamnějších podniků v regionu
05.2.2 - informační kampaň k dalšímu odbornému vzdělávání dospělých
06.1.1 - rekonstrukce nejvýznamnějších památek a jejich lepší zpřístupnění turistům
06.2.1 - turistické stezky po místech ve městě, atraktivních pro cestovní ruch
06.2.2 - rozšíření a zkvalitnění orientačního systému pro turisty (informační cedule, mapy, značení)
07.1.1 - prezentace a propagace města v oblasti cestovního ruchu tradiční formou tiskových materiálů i moderními elektronickými prostředky
07.2.1 - oživení tradičních nebo vytvoření nových regionálních kulturně-historických slavností jako doplněk k Mělnickému vinobraní
07.2.2 - zkvalitnění samostatné webové prezentace Mělnického vinobraní
07.3.1 - navázání systémové spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu v regionu Mělnicko
07.3.2 - definice jednotného vizuálního stylu destinace Mělnicko a propagace regionu jako celku
07.3.3 - podpora nových turisticky atraktivních aktivit v cestovním ruchu
08.1.1 - podpora činnost nestátních neziskových organizací
08.1.2 - realizace komunitního plánu
08.1.3 - zajištění lepší diferenciace sociálních služeb
08.1.4 - vytvoření studie proveditelnosti bezbariérového přístupu do veřejných objektů vlastněných městem
08.2.1 - aktivní program zdraví pro děti (dny sportu, zajištění sportovních kurzů na všech ZŠ)
08.2.2 - propagační kampaň směrem k snížení počtu úrazů a nehod mezi žáky ZŠ a SŠ
08.3.1 - analýza stávajících kapacit předškolních zařízení z hlediska budoucích potřeb
08.3.2 - vytvoření rezervních kapacit předškolních zařízení
08.4.1 - zvyšování kvality infrastruktury ve školství
09.1.1 - rozšíření kamerového systému
09.1.2 - propagační kampaně směrem k aktivnímu předcházení rizikových událostí mezi žáky ZŠ a SŠ a dalších cílových skupin
09.2.1 - zlepšení osvětlení přechodů pro chodce
09.2.2 - vybudování zpomalovacích retardérů
09.2.3 - instalace dalších aktivních bezpečnostních prvků na nejvýznamnější komunikace (ukazatele rychlosti)
09.3.1 - dokončení protipovodňových zábran
09.3.2 - zkvalitnění systému včasného varování
09.4.1 - modernizace výstroje a výzbroje městské policie
09.4.2 - optimalizace početního stavu městské policie
10.1.1 - modernizace a výstavba hřišť a sportovních zařízení
10.1.2 - rozšíření sítě dětských hřišť
10.2.1 - efektivní využívání multifunkčního společenského sálu
10.3.1 - vytvoření koncepce podpory neziskových organizací
10.3.2 - podpora soukromých subjektů a neziskových organizací v oblasti kultury a sportu
10.3.3 - vytvoření systému jednotné propagace kulturních a sportovních akcí
11.1.1 - revitalizace vybraných veřejných prostranství
11.1.2 - obnova mobiliáře na veřejných prostranstvích
11.2.1 - osázení menších toků břehovou vegetací
11.2.2 - zachování a stabilizace ÚSES
11.2.3 - pasportizace městské zeleně
12.1.1 - průběžná aktualizace auditů městských objektů v návaznosti na následné zavádění alternativních způsobů vytápění
12.1.2 - propagační kampaň směrem k aktivnímu využívání alternativních zdrojů energie
12.2.1 - energetické využití biologických odpadů
12.2.2 - využití solární energie k vytápění a ohřevu TUV
13.1.1 - vytvoření environmentálních vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a SŠ
13.1.2 - sběr podnětů občanů z oblasti životního prostředí
13.2.1 - vytvoření efektivního systému pro environmentální komunikaci
13.2.2 - organizace besedy občanů s odborníky v oblasti ochrany životního prostředí v rámci „dne Země“