Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020

Název projektu/zakázky:
Externé hodnotenie Operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 – 2020
Zadavatel:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(RegioPartner s.r.o. v roli subdodavatele širšího realizačního týmu)
Termín realizace:
2019 –2022
Stav realizace:
Projekt v realizaci.
Popis projektu
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb predpokladá realizáciu 15 konkrétnych hodnotení všetkých prioritných osí a dáva priestor pre množstvo ad-hoc hodnotení.

Ciele pre hodnotenie OP ĽZ:

• posúdenie napĺňania špecifických cieľov hodnotených PO, vyhodnotenie plnenia výkonnostného rámca a zároveň zhodnotenie hospodárnosti a účinnosti vykonávania hodnotených PO OP ĽZ,
• posúdenie napĺňania stratégie a dosahovania výsledkov a dopadov plánovaných v rámci špecifických cieľov hodnotených PO prostredníctvom realizovaných intervencií,
• hodnotenie príspevku hodnotených PO k plneniu stanovených cieľov prostredníctvom hodnotenia dopadov, ktoré bude vykonané v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013,
• vypracovanie odporúčaní pre prípadnú revíziu OP ĽZ,
• využitie výstupov pri vypracovaní podkladov pre Informáciu o stave implementácie EŠIF, ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o vykonávaní OP ĽZ,
• využitie údajov z PO6 pri aktualizácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020,
• zhodnotenie podpory programov, projektov a aktivít, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie na trh práce prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce so špecifickým zacielením na zhodnotenie dopadov a nákladov na identifikovanú podporu,
• v prípade kontrafaktuálneho hodnotenia dopadov podpory programov, projektov a aktivít, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie na trh práce prostredníctvom nástrojov aktívnej politiky trhu práce, bude výstupom zistenie efektivity poskytovaných intervencií ESF vo vzťahu k nezamestnaným a ich umiestneniu na trhu práce,
• preskúmanie celkového pokroku iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zároveň strednodobé preskúmanie viacročného rozpočtu,
• preskúmanie celkového pokroku iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zároveň strednodobé preskúmanie rozpočtu viacročného finančného rámca, posúdenie účinnosti, hospodárnosti a vplyvu spoločnej podpory z ESF a osobitne vyčlenených prostriedkov na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj na vykonávanie systému záruk pre mladých ľudí. V prípade realizácie kontrafaktuálneho hodnotenia dopadov bude výstupom zistenie efektivity (účinnosti) poskytovaných intervencií ESF/IZM vo vzťahu k umiestneniu mladých ľudí do 29 rokov na trhu práce.